“കുട്ടികൾ ഒന്നല്ല, മൂന്ന്”; കൗതുകമുണർത്തുന്ന ആമിനക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ പ്രസവവിശേഷം!

വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് കന്നുകാലികൾ. കരുതലും സ്നേഹവും നൽകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാനൊരു മാർഗ്ഗം കൂടി അവർ തുറന്നു തരുന്നു. കന്നുകാലി....