കലാകാരന്റെ വീട്ടിലെ വിചിത്ര ലോകം കണ്ടെടുത്തത് മരണശേഷം; ‘റോൺസ് പ്ലേസ്’ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ അംശം!

ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ളവർ അയാളുടെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്നാൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷം അയാളുടെ....