ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് ‘പ്രേമം’ ഇറങ്ങിയ ശേഷം; തുറന്നുപറഞ്ഞ് സായി പല്ലവി

‘പ്രേമം’ എന്ന ചിത്രതെത്തിലെ മലർ മിസായി വന്ന് മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട നായികയായി മാറിയ താരമാണ് സായി പല്ലവി. മേയ്ക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ....