വനിതാദിനം: 84 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 29 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്‌കോളർഷിപ്പ്

വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 84 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 29 ലക്ഷം രൂപ സ്‌കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു. മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്ന 20....