അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ശിൽപം, അതിൽ ഹൃദയാകൃതിയിൽ ഒരു ഊഞ്ഞാലും- മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ വേറിട്ട കാഴ്ച

sculpture portraying a mother’s love അമ്മ എന്ന വാക്കിനും ആ സ്ഥാനത്തിനും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും അവർ....

കാണാന്‍ സാധിക്കാത്ത ആ ശില്‍പത്തിന്റെ വില 13 ലക്ഷം രൂപ

തലവാചകം വായിച്ച് നെറ്റി ചുളിക്കേണ്ട, സംഗതി സത്യമാണ്. അദൃശ്യമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടി വിറ്റുപോയത് 13 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. ഇറ്റാലിയന്‍ കലാകാരനായ....