സീത വിവാഹിതയാകുന്നു; കല്യാണം തത്സമയം ഫ്ലാവേഴ്സിൽ…

മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം സീത വിവാഹിതയാകുന്നു. ഫ്ലാവേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സീരിയൽ താരം സീതയുടെ വിവാഹം തത്സമയം കാണാൻ....