ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടംനിറഞ്ഞ അതിർത്തിയിലേക്ക് യാത്ര പോകാം- ഇത്, കൊറിയന്‍ ഡീമിലിറ്ററൈസ്ഡ് സോണ്‍

ലോകമെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ അധികം പേരും. യാത്രകൾ സൗജന്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും പരസ്പരം ഒന്നിലധികം തവണ കാണാൻ....