പെൺ അതിജീവനം പങ്കുവെച്ച് സ്വാസിക നായികയായ ‘തുടരും’- ശ്രദ്ധനേടി ഹ്രസ്വ ചിത്രം

സ്ത്രീയുടെ കരുത്ത് പല മേഖലകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടും ഇന്നും സമത്വം എന്നത് പലർക്കും സ്വപ്നമാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്നും വിലക്ക്....