‘ഇവൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സമ്മാനം’;വൈറലായി സണ്ണിയുടെ കുറിപ്പ്..

ബോളിവുഡ് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ആഘോഷത്തിമിർപ്പിലാണ് വിനായക ചതുർത്ഥിയുടെ ആഘോഷാദത്തിമിർപ്പിൽ. നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും മറ്റും ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ....