മലയാള സിനിമയെ അനശ്വരമാക്കിയ സ്ത്രീ നായകന്മാരെ കാണാം…..

മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച നായകന്മാർ ഏറെയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ അവതരണ ശൈലികൊണ്ടും അഭിനയ മികവുകൊണ്ടും മലയാള സിനിമയെ....