സ്ത്രീകൾക്ക് വീണ്ടും ആശ്വാസം; ആദ്യ ഹൈടെക്ക് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രമൊരുക്കി സർക്കാർ

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി പുതിയ ഹൈ ടെക്ക് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ച് കേരള സർക്കാർ. തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴകൂട്ടത്താണ് പുതിയ....

കൈയ്യടി നേടി കെ ടി ഡി സി; സ്ത്രീകൾക്ക് ആശ്വാസമായി പുതിയ പദ്ധതി…

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന വിനോദ  സഞ്ചാര വികസന കോര്‍പ്പറേഷൻ. കേരത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി....