പോരാടാം കാൻസറിനെതിരെ, അതിജീവിക്കാം ഒന്നിച്ച്; ഇന്ന് ലോക കാൻസർ ദിനം

ഇന്ന് ലോക കാൻസർ ദിനം. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നതും ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നതുമായ ഒരു രോഗമായി....

‘ഓരോ വ്യക്തിയും കൂടെയുണ്ട്, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോരാടാം’- ഇന്ന് ലോക കാൻസർ ദിനം

കാൻസർ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്താനും ഭയം നിയന്ത്രിക്കാനുമായി ആഗോളതലത്തിൽ വർഷം തോറും ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് കാൻസർ ദിനം ആചരിക്കാറുള്ളത്.....