‘ഇത് മലയാളിപ്പാട്ട്’; ആവേശമായി ‘വേൾഡ് മലയാളി ആന്തം’!

മലയാളിക്ക് ഇനി അഭിമാനത്തോടെ പാടി നടക്കാൻ അവരുടേത് മാത്രമായ ഒരു ആന്തം…മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൽ സ്റ്റീഫൻ നിർമ്മിച്ച് ഡിജോ....