ലോകത്ത് ആദ്യമായി ചിക്കുൻഗുനിയക്ക് വാക്സിൻ!

രോഗം പകർത്തുന്ന കൊതുകുകൾ വഴി പടരുന്ന വൈറസായ ചിക്കുൻഗുനിയയ്ക്കുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ യുഎസ് ആരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ചു.യൂറോപ്പിലെ വാൽനേവ....