“19,024 അടി ഉയരത്തിൽ”; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റോഡായ ഉംലിംഗ്-ലായിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷൻ ഇവന്റ്!

ലഡാക്കിന്റെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഭംഗി ആരുടെയും മനം മയക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പറുദീസ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് വേദിയാകുന്നു.....