“പരിഹാസങ്ങൾക്കിടയിൽ നേട്ടം”; നീളൻ മുടിക്ക് ലോക റെക്കോർഡ് നേടി പതിനഞ്ചുകാരൻ

എണ്ണിയാൽ തീരാത്തയത്ര ലോകറെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട്. പല വിഷയങ്ങളിൽ, പല മേഖലകളിൽ ഇത് നേടിയവരുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ കേട്ടാൽ അമ്പരപ്പ് തോന്നുന്ന വിചിത്ര....