പരീക്ഷകൾക്ക് മുൻപുള്ള സമയം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കൂ 90+ my Tuition app ലൂടെ

March 18, 2021
90+ My Tuition App helps students to attend exam

പൊതുപരീക്ഷകൾക്കായി തയാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ പരീക്ഷാ തിയതി നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതുക്കിയ തിയതി പ്രകാരം ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതലാണ് എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറച്ചു സമയം കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷകൾക്ക് മുൻപുള്ള ഈ സമയങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ സാധിക്കും. ബോർഡ് എക്‌സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ 90+ മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിലെ അപ്ഡേഷനുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അമിതഭയം ഒഴിവാക്കി ആത്മവിശ്വാസം ആർജ്ജിച്ച് അവർക്ക് പരീക്ഷാക്കാലം ഉണർവുള്ളതാക്കാൻ കഴിയും.

90+ my Tuition app, ഗവണ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തി നേരത്തെ തന്നെ ക്ലാസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ 90+ my Tuition app ൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി Complete Question bank ഉം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്ഡേറ്റ് മികച്ച പഠനനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്താനും കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കാനും സഹായിക്കും. Chapter അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ Question Bank കുട്ടികൾക്ക് Mathematics, Biology, Physics, Chemistry എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

പരീക്ഷാഭയം കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർത്തി കളയുന്നതും, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ മനസിനെ തളർത്തുന്നതും പലവിധത്തിലാണ്. എന്നാൽ എത്ര പ്രയാസമുള്ള വിഷയവും നന്നായി എഴുതുവാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകണം. അത്തരത്തിൽ ഒട്ടും ടെൻഷനില്ലാതെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ 90+ My Tuition App ന് സാധിക്കുന്നു.

Story Highlights: 90+ My Tuition App helps students to attend exam