വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനംകൂടി; ഈസ്റ്റർ മുട്ടയുടെ കഥയറിയാം..

ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ദിനമാണ് ഈസ്റ്റർ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം ഓർക്കുകയും അതിനു ശേഷം....

വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗിന്റെ കഥയറിയാം..

ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ദിനമാണ് ഈസ്റ്റർ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം ഓർക്കുകയും അതിനു ശേഷം....