ഫ്ളവേഴ്സ് ഓൺലൈൻ സഘടിപ്പിച്ച ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രോളൻ അവാർഡ് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു…

ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് പുതിയ രൂപത്തിന്‍റെ രസം അനുഭവിക്കുന്ന ആസ്വാദകര്‍ക്കൊപ്പം അതിന്‍റെ ചൂട് അറിഞ്ഞവരും ഏറെയാണ് നമുക്കിടയിൽ…കേരളത്തിലെ മികച്ച ട്രോളൻമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഫ്ളവേഴ്സ് ഓൺലൈൻ സംഘടിപ്പിച്ച....

‘ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രോളൻ അവാർഡ്’ വിജയികളെ കാണാം…

കേരളത്തിലെ മികച്ച ട്രോളൻമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഫ്ളവേഴ്സ് ഓൺലൈൻ സഘടിപ്പിച്ച ദി  ഗ്രേറ്റ് ട്രോളൻ അവാർഡ് വിജയികളെ  പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ ”ആരാണ് മികച്ച  ട്രോളൻ”....