14 അടി ദൂരത്തിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് യുവാവ്- അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച

വ്യത്യസ്തതരം കഴിവുകളിലൂടെ റെക്കോർഡുകൾ നേടുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ശാരീരികമായ ബലമുപയോഗിച്ച് വേറിട്ട പ്രകടന്നാണ് നടത്തി താരമായവരിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വീഡിഷ് പൗരനായ ജോഹാൻ....

രണ്ടാം വയസിൽ ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ കൊച്ചുമിടുക്കി; അത്ഭുതകരമായ വീഡിയോ കാണാം…

രണ്ടാം വയസിൽ ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ കൊച്ചു മിടുക്കി മീത് അമര്യഗുലാത്തിയുടെ അത്ഭുതകരമായ വീഡിയോ കാണാം. രാജ്യത്തെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും....